Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

Uchwały


Organizacje Pozarządowe Uchwała nr 816/2017 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018".

 


Uchwała nr 567/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie  prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2017 r.


 

UCHWAŁA NR XVII/162/2016 RADY POWIATU BRZESKIEGO Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 R. W SPRAWIE UCHWALENIA "PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU BRZESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2017"


UCHWAŁA NR 511/2016 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 22 września 2016 r.  w sprawie przeprowadzenia konsulatcji dotyczących "Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017"


UCHWAŁA NR 366/2016 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 10 marca 2016 r., w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielegnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów


UCHWAŁA NR 334/2016 ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielegnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów


UCHWAŁA NR XI/109/2011 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia "Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012"


UCHWAŁA NR XXXVIII/365/10 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


 


Aktualności I Wykaz organizacji I Akty prawne I Uchwały I Strony internetowe przydatne dla NGO I Rada organizacji pozarządowych Powiatu Brzeskiego 

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image