Serwisy tematyczne

OR - Zadania Wydziału


Wydziały i inne komórki organizacyjneWydział Organizacyjny
ul. Głowackiego 51

32-800 Brzesko
e-mail. sekretariat@powiatbrzeski.pl
Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności prowadzenie spraw:
 
1) organizacyjnych, w tym m. in.:
a) opracowywanie projektów Statutu Powiatu, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, Regulaminu pracy i ich aktualizacji oraz projektów ogólnych aktów wewnętrznych
w sprawach mieszczących się w zakresie działania wydziału,
b) prowadzenie kancelarii ogólnej oraz sekretariatu Starosty,
c) prowadzenie centralnych rejestrów kancelaryjnych oraz zbiorów:
- aktów wewnętrznych,
- upoważnień i pełnomocnictw,
- skarg i wniosków,
- umów cywilnoprawnych i porozumień zawieranych przez Powiat;
2) pracowniczych, związanych z wykonywaniem przez Starostę czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych - z wyłączeniem kierowników szkół i placówek oświatowych - oraz wobec kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, a w tym między innymi:
a) załatwianie spraw dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników oraz spraw emerytalno-rentowych pracowników,
b) nadzorowanie przeprowadzania okresowych ocen pracowników Starostwa,
c) prowadzenie akt osobowych pracowników oraz innej wymaganej przepisami prawa dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
d) nadzorowanie przestrzegania Regulaminu pracy w tym porządku i dyscypliny pracy, rozliczanie i prowadzenie dokumentacji czasu pracy pracowników;
3) związanych ze szkoleniami pracowniczymi;
4) związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków.


  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image