Serwisy tematyczne

BR - Zadania Wydziału


Wydziały i inne komórki organizacyjneBiuro Obsługi Rady i Zarządu
ul. Głowackiego 51

32-800 Brzesko
e-mail. biurorady@powiatbrzeski.pl
Do zadań Biura Obsługi Rady i Zarządu należy
w szczególności:
 

1) załatwianie spraw związanych z organizacją i przygotowaniem sesji Rady, posiedzeń jej komisji, posiedzeń Zarządu;
2) gromadzenie, przygotowywanie i uzgadnianie materiałów warunkujących prawidłowy przebieg sesji Rady, posiedzeń komisji Rady oraz posiedzeń Zarządu;
3) przekazywanie radnym projektów uchwał i materiałów informacyjnych;
4) protokołowanie sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz posiedzeń Zarządu;
5) prowadzenie zbiorów oraz rejestrów:
a) uchwał Rady, w tym aktów prawa miejscowego,
b) uchwał Zarządu,
c) wniosków i opinii komisji Rady,
d) interpelacji i wniosków radnych,
a także wykonywanie innych czynności kancelaryjnych związanych z obsługą Rady
i Zarządu;
6) przekazywanie do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym Starostwa
i powiatowym jednostkom organizacyjnym uchwał Rady i Zarządu oraz wniosków komisji Rady i interpelacji radnych, a także czuwanie nad ich terminowym załatwianiem;
7) przedkładanie organom nadzoru nad działalnością Powiatu uchwał podjętych przez Radę, a także przesyłanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego - w terminach przewidzianych właściwymi przepisami prawa;
8) umieszczanie lub przekazywanie do umieszczenia na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu uchwał oraz odpowiednich informacji dotyczących Rady lub Zarządu, a także ich bieżąca aktualizacja.


 Informacja ogólna I Pracownicy I Zadania
 
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image