Serwisy tematyczne

AG - Zadania Wydziału


Wydziały i inne komórki organizacyjneWydział Administracji i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Głowackiego 51

32-800 Brzesko
e-mail: sekretariat@powiatbrzeski.pl

 

Do zadań Wydziału Administracji i Gospodarki Nieruchomościami należą:

1)  zadania realizowane przez Referat Gospodarki Nieruchomościami:

a)  w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w szczególności:

- ewidencjonowanie nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa,

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,

- prowadzenie spraw z zakresu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa,

- prowadzenie spraw z zakresu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa będących w gospodarowaniu Starosty Brzeskiego,

- prowadzenie spraw z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,

- prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami, w tym ze sprzedażą, kupnem, darowizną, zamianą, dzierżawą, najmem, użyczeniem oraz obciążeniem ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości Skarbu Państwa,

- regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa,

- realizacja innych, określonych przepisami prawa zadań, dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,

- przygotowywanie projektów zarządzeń lub innych aktów wydawanych przez Starostę, dotyczących zagadnień w ramach działania Referatu z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

- opracowywanie wniosków do projektu budżetu Wojewody w części dotyczącej realizowanych przez Referat zadań w ramach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, a także sprawozdań w tym zakresie,

- prowadzenie spraw z zakresu sprawozdawczości w ramach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

b)   w zakresie gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości, w szczególności:

- ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości,

- zarządzanie i administrowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego zasobu nieruchomości,

- prowadzenie spraw z zakresu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego,

- prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami wchodzącymi w skład powiatowego zasobu, w tym ze sprzedażą, kupnem, darowizną, zamianą, dzierżawą, najmem, użyczeniem oraz obciążeniem ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości Powiatu Brzeskiego,

- regulacja stanu prawnego nieruchomości Powiatu Brzeskiego,

- realizacja innych, określonych przepisami prawa zadań, dotyczących gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości,

- przygotowywanie projektów uchwał organów Powiatu Brzeskiego, zarządzeń lub innych aktów wydawanych przez Starostę, dotyczących zagadnień z zakresu gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości,

- opracowywanie wniosków do projektu budżetu Powiatu Brzeskiego w części dotyczącej realizowanych przez Referat zadań, a także sprawozdań w tym zakresie.

c) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem należących do właściwości Starosty zadań określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703),

d)  prowadzenie innych spraw związanych z wykonywaniem należących do właściwości Starosty zadań określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.) oraz innych ustawach regulujących kwestie gospodarowania nieruchomościami.

2)  zadania realizowane na pozostałych stanowiskach w Wydziale, w szczególności:

a)  administrowanie budynkami i innymi rzeczowymi składnikami majątkowymi będącymi w posiadaniu Starostwa, w tym szczególności zapewnienie:

- odpowiedniego ich zabezpieczenia i dozoru, a także ochrony przeciwpożarowej,

- przeprowadzenia niezbędnych remontów budynków, konserwacji i napraw urządzeń, instalacji technicznych, sprzętu biurowego,

- prowadzenia ewidencji rzeczowej majątku,

- utrzymania ładu, porządku i czystości w budynkach Starostwa,

b)  ubezpieczenie mienia Powiatu Brzeskiego,

c)  prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,

d)  opracowywanie wniosków do projektu budżetu Powiatu Brzeskiego w części dotyczącej realizowanych przez wydział zadań, a także sprawozdań w tym zakresie,

e)  zaopatrywanie Starostwa w sprzęt, środki i materiały niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania,

f)  prowadzenie archiwum zakładowego,

g)  racjonalne gospodarowanie środkami transportu w Starostwie (planowanie i wykonywanie obsługi transportowej, bieżąca kontrola stanu technicznego pojazdów),

h)  załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami używanymi w Starostwie i tablicami informacyjnymi,

i)  zapewnienie obsługi informatycznej oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego Starostwa,

j)  zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej,

k)  wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz regulacji wewnętrznych w tym zakresie,

l)  obsługa gospodarcza sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu oraz narad i spotkań,

m)  przygotowywanie projektów uchwał organów Powiatu Brzeskiego, zarządzeń lub innych aktów wydawanych przez Starostę, dotyczących zagadnień z zakresu działania wydziału,

n)  udostępnianie informacji publicznej w sprawach z zakresu działania wydziału, sporządzanie takich informacji celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Brzeskiego,

o)  wykonywanie uchwał organów Powiatu Brzeskiego oraz zarządzeń i innych aktów wewnętrznych wydawanych przez Starostę Brzeskiego,

p)  wykonywanie zadań związanych z wyborami powszechnymi,

r) wykonywanie innych zadań zleconych do wykonania przez kierownictwo Starostwa.

 

 

 


Informacja ogólna I Pracownicy I Zadania

 

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image